PRZEDSIĘBIORCO – CZY ZNASZ SWOJE NOWE PRAWA?

Konstytucja Biznesu to ukłon ustawodawcy w stronę przedsiębiorców. Pod tą medialną nazwą kryje się pięć ustaw, których celem jest kompleksowe zreformowanie dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie praw przedsiębiorców i tym samym ułatwienie prowadzenia biznesu w Polsce.

Najważniejsze zmiany i udogodnienia, które wprowadziła Konstytucja Biznesu to:

Działalność nierejestrowa.

Ulga na start dla nowych przedsiębiorców.

Zawieszenie działalności gospodarczej na czas nieokreślony.

Możliwość zrealizowania niektórych spraw urzędowych drogą elektroniczną.

Poprawa jakości relacji na linii biznes-władza publiczna.

Działalność na małą skalę bez obowiązku rejestracji w CEIDG i redukcja szarej strefy

Po wejściu w życie nowych przepisów osoba fizyczna, która dorywczo świadczy usługi lub prowadzi drobny handel i której przychody z tego tytułu nie przekroczą w żadnym miesiącu połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 1050 zł), nie ma obowiązku rejestracji w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), bowiem taka działalność nie jest uznawana za działalność gospodarczą.

Z działalności nierejestrowej może skorzystać osoba fizyczna, która:

– prowadzi działalność osobiście (nie jako wspólnik spółki cywilnej),

– w ciągu ostatnich 5-ciu lat nie prowadziła firmy bądź ją prowadziła, ale przed 30 kwietnia 2017 roku została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrowała jej ponownie,

– prowadzi działalność nie wymagającą specjalnych koncesji czy zezwoleń.

Działalność nierejestrowa wiąże się z brakiem obowiązku płacenia składek ZUS, brakiem konieczności wpłacania zaliczek PIT oraz brakiem konieczności prowadzenia rachunkowości (wystarczy uproszczona ewidencja sprzedaży). Dochody z omawianej działalności należy rozliczyć na zasadach ogólnych w zeznaniu rocznym.

Drobni sprzedawcy internetowi czy studenci udzielający korepetycji, działający do tej pory w szarej strefie, dzięki nowym przepisom mogą legalnie prowadzić działalności nierejestrowe.

Ulga ZUS dla debiutantów w świecie biznesu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował prezent dla nowych przedsiębiorców, którzy zarejestrują firmy w CEIDG, w postaci możliwości niepłacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności.

Brak konieczności podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez pierwsze 6 miesięcy działalności to oszczędność na start w kwocie 1200-1400 złotych.

Dodatkowo, po upływie 6 miesięcy, przez następne 24 miesiące młodzi stażem przedsiębiorcy będą mogli płacić składki ZUS preferencyjne (tzw. „mały zus”).

O czym należy pamiętać?

– Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrowania się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania z tego tytułu składek.

– Omawiana ulga to nie obowiązek a uprawnienie, zatem w każdej chwili przedsiębiorca może zrezygnować z tego przywileju.

– Ulga przysługuje osobie fizycznej, która podjęła działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie, ale minęło 60 miesięcy od jej zawieszenia bądź zakończenia. Ponadto przedsiębiorca nie może świadczyć działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności.

Zawieszenie działalności gospodarczej na czas nieoznaczony

Dotychczas maksymalny okres zawieszenia działalności wynosił 24 miesiące. Po tym czasie, jeżeli właściciel firmy nie złożył wniosku o wznowienie działalności, był wykreślany z CEIDG. Ponadto zawieszenie działalności było możliwe wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniali pracowników.

Wraz z wejściem w życie przepisów Konstytucji Biznesu działalność można zawiesić na dowolny czas określony (nie krótszy jednak niż 30 dni) bądź czas nieokreślony. W przypadku wskazania czasu określonego działalność zostanie wznowiona automatycznie bez konieczności składania wniosku.

Ustawodawca umożliwił również zawieszenie działalności, w której są zatrudnieni pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie wychowawczym bądź urlopie rodzicielskim, o ile nie łączą oni korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Elektroniczne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach?

Z dniem 1 lipca br. wchodzą w życie kolejne udogodnienia dla przedsiębiorców zawarte w Konstytucji Biznesu, jakimi są możliwości: wysyłania e-wniosków, np. o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub ze składkami ZUS, pobierania urzędowych elektronicznych zaświadczeń oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną poprzez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP), który jest rozszerzeniem funkcjonalności dotychczasowego portalu https://www.biznes.gov.pl. 

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy nie tylko wyjaśni w przystępny sposób oraz umożliwi zrealizowanie niektórych spraw administracyjnych bez konieczności wizyty w urzędzie, ale również dodatkowo w formie sms oraz mail poinformuje przedsiębiorców o najistotniejszych zmianach w prawie oraz przypomni o zbliżających się terminach urzędowych.

Poprawa jakości relacji na linii biznes-władza publiczna

W Konstytucji Biznesu prymat wiedzie zmiana kontaktów przedsiębiorców z urzędnikami w kierunku bardziej partnerskich i przyjaznych. Został wprowadzony nowy katalog zasad, którym organy administracyjne są zobowiązane kierować się w relacjach z właścicielami firm.

Do najważniejszych reguł należą: przyjazna interpretacja przepisów (objaśnienia przepisów mają być pisane prostym i zrozumiałym językiem), domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, niejasności w odniesieniu do analizowanej sprawy będą rozstrzygane na jego korzyść) oraz kluczowa zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” (w obszarach nieunormowanych prawem, przedsiębiorca ma większą swobodę działania pod warunkiem, że nie narusza przy tym wolności i praw innych podmiotów).

Ponadto premier utworzył instytucję Rzecznika Praw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który ma być gwarantem wdrożenia nowych standardów w relacjach właścicieli firm z władzą publiczną. Rzecznik MŚP może podejmować działania dotyczące ogółu przedsiębiorców, takie jak żądanie wydania objaśnień prawnych do szczególnie trudnych przepisów czy opiniowanie projektów aktów prawnych, a także interweniowanie w przypadkach łamania praw poszczególnych przedsiębiorców.

Podsumowanie

Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, która tworzy jasne i stabilne fundamenty dla przedsiębiorczości w Polsce. Nie są to przepisy tylko na papierze, bowiem ustawodawca wskazuje konkretne narzędzia służące poprawie relacji pomiędzy światem biznesu a organami państwowymi, a także wprowadza istotne ułatwienia dotyczące zakładania oraz prowadzenia firm w Polsce. Nowe przepisy mogą być siłą napędową rozwoju polskiej przedsiębiorczości.