Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

Pomoc w przygotowywaniu wniosków kredytowych do banku

Przedsiębiorcy nie zawsze mogą pokryć wszystkie wydatki związane ze swoją działalnością bieżącą lub inwestycyjną, z własnych kapitałów. Dlatego okazuje się konieczne, aby sięgnąć po finansowanie zewnętrzne, na przykład po kredyt bankowy.

Żeby uzyskać kredyt w banku należy przygotować dokumenty z tym związane. Dane zgromadzone w bazie dotyczącej księgi klienta  umożliwiają łatwiejsze spełnienie tych wymagań.
Przy ubieganiu się o kredyt gotówkowy czy innego rodzaju zobowiązanie w banku, konieczne jest zrealizowanie pełnej procedury kredytowej. Polega to na złożeniu wniosku kredytowego na formularzu bankowym, który jest podstawą dla oszacowania zdolności kredytowej klienta. Nie ma przy tym znaczenia, czy o kredyt ubiega się osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, albo przedsiębiorca. Posiadanie zdolności kredytowej to podstawa dla uzyskania pożądanego kredytu. Owa zdolność definiowana jest jako możliwość spłaty udzielonego zobowiązania, w odpowiednim terminie, wraz z odsetkami naliczonymi przez bank. Nasze Biuro Rachunkowe oferuje pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych do banku. Pomoc ta obejmuje wypełnienie wniosku kredytowego do banku i dołączenie niezbędnych załączników do niego, bez których wniosek nie byłby w ogóle rozpatrywany.

Sprawozdawczość firm dla urzędu statystycznego

Każda z działających na rynku firm może zostać losowo wybrana do badania statystycznego przeprowadzanego przez Główny Urząd Statystyczny. GUS nie przesyła już ankiet w wersji papierowej, powiadamia ewentualnie o obowiązku złożenia danego sprawozdania. Obecnie obowiązki statystyczne przedsiębiorcy realizują za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS.

Współpraca przedsiębiorcy z Urzędem Statystycznym

W obecnym stanie prawnym ustawodawca zmierza do tego, by zminimalizować kontakty przedsiębiorcy z urzędem statystycznym. Krok ku temu poczyniono w związku z wprowadzeniem zasady tzw. „jednego okienka”, które przy zakładaniu własnej firmy zupełnie eliminuje obowiązek składania wniosków o nadanie numeru REGON bezpośrednio w urzędzie statystycznym. Rolę pośrednika w przekazywaniu tego wniosku przejęły urzędy gmin (miast). Również numer REGON nie spełnia już roli identyfikatora przedsiębiorcy. Jego znaczenie jest istotne przede wszystkim dla celów statystycznych. Nadal jednak każdy podmiot gospodarki narodowej jest zobowiązany posiadać taki numer i posługiwać się nim przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych. Przedsiębiorcy, na mocy przepisów ustawy o statystyce publicznej, są również zobowiązani do przekazywania informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników do urzędów statystycznych. Takie obowiązki mogą być nałożone na nich jednorazowo, systematycznie lub okresowo. Co więcej, przekazywanie tych danych jest nieodpłatne, a formy i terminy, w jakich powinno następować ich przekazanie określają szczegółowo programy badań statystycznych statystyki publicznej.

Sprawozdania wysyłane przez Internet

Generalnie podmioty zobowiązane do składania określonych sprawozdań przekazują je w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie więcej niż 5 osób, mogą przekazywać dane statystyczne w formie papierowej po przesłaniu do urzędu statystycznego informacji o wyborze tej formy. Do elektronicznego przesyłania danych dla urzędu statystycznego służy Portal Sprawozdawczy GUS, znajdujący się pod adresem: https://raport.stat.gov.pl. W Portalu udostępnione są aplikacje, umożliwiające wypełnienie formularza on-line. Zalogowanie się w portalu sprawozdawczym GUS jest możliwe poprzez aktywowane wcześniej konto. Login i hasło przedsiębiorca otrzymuje np. pocztą od urzędu statystycznego wraz z powiadomieniem o obowiązku sprawozdawczym. Wybrane sprawozdania są również udostępniane w aplikacji off-line, co daje możliwość wypełnienia sprawozdań na komputerze, bez konieczności bezpośredniego połączenia z Internetem.

Obowiązki pracodawcy wobec PFRON

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników i równocześnie nie osiągają 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zobowiązani są do wnoszenia z tego tytułu miesięcznych wpłat na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpłaty te stanowią dla prowadzących firmy znaczne obciążenie finansowe. Jednakże istnieją sytuacje, kiedy możliwe jest ich obniżenie.

Wpłat  nie wnoszą pracodawcy, którzy osiągają wymagany minimum 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wskaźnik ten to przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Obliczając ten wskaźnik należy  pamiętać, że aby wliczyć pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych konieczne jest  orzeczenie potwierdzającego jej niepełnosprawność.

W przypadku nieosiągania wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych pracodawca zobowiązany jest wnieść wpłatę. Należna kwota wyliczana jest jako iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Istnieje także możliwość obniżenia 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Będzie to miało miejsce w przypadku zatrudnienia niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzaju schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Schorzenie takie musi oczywiście również zostać potwierdzone orzeczeniem bądź zaświadczeniem od lekarza specjalisty.