Kadry i płace

OBSŁUGA KADROWO – PŁACOWA

KADRY  

W ramach administracji dokumentacją kadrową oferujemy:

pełny zakres usług związanych z przygotowaniem oraz właściwym prowadzeniem wymaganej prawem dokumentacji pracowniczej, przejmując jednocześnie pełną odpowiedzialność za realizację zadań, do których m.in. należą:

 • tworzenie bazy danych pracowników oraz zarządzanie nią zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej pracowników do ZUS,
 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników, zgodnie z wymogami prawa pracy,
 • przygotowywanie wymaganych prawem dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami: wypoczynkowymi, macierzyńskimi, wychowawczymi, bezpłatnymi i dodatkowymi w tym: ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych,
 • ustalanie uprawnień do odszkodowań, ekwiwalentów, odpraw związanych ze stosunkiem pracy,
 • ustalanie okresów wypowiedzenia umów o pracę,
 • przygotowywanie oświadczeń woli pracodawcy w sprawie rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy,
 • sporządzanie dla pracowników dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • wystawianie świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z zakończeniem zatrudnienia,
 • prowadzenie wymaganej przepisami prawa statystyki kadrowej (np. historii zatrudnienia i stażu pracy, zestawień urlopowych i nieobecności),
 • bieżąca kontrola i monitoring czasu trwania umów okresowych, nabycia określonych uprawnień pracowniczych, obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • organizowanie wstępnych i okresowych badań lekarskich,
 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej, w związku z ustaleniem uprawnień emerytalnych i rentowych,
 • sporządzanie lub dostarczanie danych niezbędnych do sprawozdań dla GUS, związanych z zatrudnieniem,
 • sporządzanie zestawień i raportów kadrowych niezbędnych dla bieżącego zarządzanie organizacją,
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.

 

Dodatkowo proponujemy:

 • sporządzanie umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie tzw. umów kontraktowych,
 • pomoc podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, redakcji protokołów oraz załatwiania spraw pokontrolnych.

 

PŁACE  

W ramach administracji wynagrodzeniami oferujemy:

pełny zakres usług związanych z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników Klienta, naliczaniem zasiłków z ubezpieczenia społecznego, ustalaniem i rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, przejmując jednocześnie pełną odpowiedzialność za realizowane zadania, do których m.in. należą:

 • tworzenie bazy danych płacowych pracowników Klienta,
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Klienta w oparciu o obowiązujące w organizacji składniki wynagrodzenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków ZUS,  rozliczenia należnego podatku, składek ZUS oraz sporządzanie list płac,
 • ustalanie kwot potrąceń z wynagrodzeń na podstawie odpowiednich tytułów wykonawczych oraz ich egzekucja z wynagrodzeń pracowników,
 • przygotowywanie przelewów potrąconych wynagrodzeń zgodnie z tytułami wykonawczymi,
 • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z właściwymi urzędami w sprawach związanych z zajęciami wynagrodzeń,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla wszystkich pracowników Klienta,
 • sporządzanie druków ZUS Z-3,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach na potrzeby pracowników Klienta,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA łącznie z raportami ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA,
 • sporządzanie deklaracji PFRON miesięcznych i rocznych, oraz sprawozdań do GUS miesięcznych i rocznych,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu PFRON,
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4 R,
 • przygotowywanie ustalonych w umowie raportów i zestawień płacowych niezbędnych w bieżącym zarządzaniu firmą.

 

Dodatkowo proponujemy:

 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło oraz sporządzanie list płac,
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe zleceniobiorców,
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11,  PIT-40,
 • pomoc podczas kontroli ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego, redagowanie protokołu dotyczącego spraw pokontrolnych.